Ochrona danych

Ochrona danych
Firma SMT Scharf Aktiengesellschaft (zwana dalej SMT) bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Stąd podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przestrzeganie w firmie SMT przepisów o ochronie danych. Wszystkie aktywności w Internecie odbywają się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie danych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym. Jednak w przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego informacje poufne zalecamy przesyłać drogą pocztową.

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

§ 1 Informacja o gromadzeniu danych osobowych 

(1) Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które bezpośrednio dotyczą użytkownika, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, aktywność użytkownika.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotem odpowiedzialnym jest firma SMT Scharf Aktiengesellschaft, Römerstraße 104, D- 59075 Hamm.

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na nasz adres pocztowy (z dopiskiem „inspektor ochrony danych”) lub mailowy Datenschutz@smtscharf.com.

(3) Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego, zapisujemy przekazane przez niego dane (adres e-mail oraz imię i nazwisko) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane zgromadzone w związku z tym usuwamy, gdy ich przechowywanie przestaje być konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli zachodzi ustawowy obowiązek przechowywania dokumentów.

(4) Jeżeli w celu realizacji poszczególnych funkcji naszej oferty będziemy chcieli skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych lub wykorzystać dane użytkownika do celów reklamowych, poinformujemy o tym szczegółowo poniżej. Podamy także ustalone kryteria dotyczące okresu przechowywania.

§ 2 Prawa użytkownika 

(1) Użytkownik ma względem nas następujące prawa w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych:

  • zgodnie z art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. W szczególności użytkownik może zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym jego dane są ujawniane, planowanym okresie przechowywania, prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub do sprzeciwu, prawie do złożenia skargi, pochodzeniu danych, o ile nie zostały zgromadzone przez nas, oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, i ewentualnie o ich szczegółach;
  • zgodnie z art. 16 RODO prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych przez nas;
  • zgodnie z art. 17 RODO prawo do usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile nie zachodzi konieczność przetwarzania danych w celu wykonania prawa do swobodnego wypowiadania się, spełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub z powodu interesu publicznego;
  • zgodnie z art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli użytkownik zakwestionuje poprawność danych, przetwarzanie danych okaże się niezgodne z prawem, ale użytkownik odmówi ich usunięcia, oraz w przypadku, gdy my nie potrzebujemy już danych, ale użytkownik potrzebuje ich do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • zgodnie z art. 20 RODO prawo do otrzymania lub przekazania udostępnionych nam swoich danych osobowych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym komputerowo formacie;
  • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO prawo do odwołania względem nas raz udzielonej zgody w każdej chwili. Skutkuje to tym, że nie możemy już kontynuować przetwarzania danych, którego podstawą była ta zgoda, i

(2) jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo, zgodnie z art. 21 RODO, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o ile istnieją powody wynikające z jego szczególnej sytuacji lub sprzeciw został skierowany wobec reklamy bezpośredniej. W ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które wykonujemy bez konieczności podawania szczególnej sytuacji.

Zapytania/sprzeciw prosimy kierować na adres mailowy: info@smtscharf.com lub listownie na adres:
SMT Scharf Aktiengesellschaft
Römerstraße 104
D- 59075 Hamm.

 

(3) Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych.

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej 

(1) W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, czyli bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, gromadzimy tylko te dane osobowe, które przeglądarka internetowa użytkownika przekazuje do naszego serwera. Jeżeli użytkownik chce obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są niezbędne pod kątem technicznym, aby umożliwić wyświetlanie naszej strony internetowej oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO):

– adres IP

– data i godzina korzystania z serwisu

– treść zapytania (konkretna strona)

– status dostępu/kod statusu HTTP

– ilość przesłanych danych

– strona internetowa, z której następuje zapytanie

– przeglądarka internetowa

– system operacyjny i jego interfejs

– język i wersja przeglądarki internetowej.

(2) Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookie. To niewielkie pliki automatycznie generowane przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas wizyty na naszej stronie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na urządzeniu końcowym, nie zawierają wirusów, trojanów czy innego szkodliwego oprogramowania.

(3) W pliku cookie zostają zapisane informacje powiązane z danym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że dzięki temu w bezpośredni sposób uzyskujemy informacje na temat tożsamości użytkownika. Pliki cookie służą temu, aby uprzyjemnić użytkownikom korzystanie z naszej oferty. Dlatego wykorzystujemy tzw. sesyjne pliki cookie, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej strony internetowej. Po opuszczeniu naszej strony zostają one automatycznie usunięte.

(4) Ponadto także w celu optymalizacji łatwości obsługi wykorzystujemy tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas. Jeżeli użytkownik ponownie odwiedzi naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zostaną rozpoznane ustawienia jakich dokonał, dzięki czemu nie będzie musiał dokonywać ich ponownie.

(5) Wykorzystujemy pliki cookie także po to, aby ująć korzystanie z naszej strony internetowej w kategoriach statystycznych i przeanalizować je w celu optymalizacji naszej oferty (patrz punkt 4). Pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty na naszej stronie. Pliki te zostają automatycznie usunięte po upływie zdefiniowanego czasu.

(6) Dane przetwarzane przez pliki cookie są konieczne do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

(7) Większość przeglądarek automatycznie akceptuje obsługę plików cookie. Użytkownik może jednak w taki sposób skonfigurować przeglądarkę, aby ta nie zapisywała plików cookie na jego komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiała się odpowiednia informacja. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak spowodować, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne.

§ 4 Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej

 (1) Oprócz korzystania ze strony internetowej w celach informacyjnych oferujemy różne inne usługi. W tym celu użytkownik musi zwykle podać kolejne dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i do których odnoszą się wymienione wcześniej zasady przetwarzania danych.

(2) W celu przetwarzania danych użytkowników częściowo korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty te starannie wybraliśmy i udzieliliśmy im zlecenia. Są one zobligowane do przestrzegania naszych wytycznych i podlegają regularnym kontrolom.

(3) Ponadto możemy przekazywać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy, egzekwowania naszych praw, w szczególności zaspokojenia roszczeń wynikających ze stosunków umownych, oraz do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów handlowych związanych z obsługą naszych klientów oraz w przypadku jeżeli wspólnie z partnerami biznesowymi oferujemy zawarcie umów lub podobne usługi. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, podając swoje dane osobowe lub poniżej w opisie oferty.

(4) Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy biznesowi mają swoją siedzibę w kraju nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w opisie oferty poinformujemy użytkownika o związanych z tym konsekwencjach.

§ 5 Bezpieczeństwo danych

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy popularną metodę szyfrowania SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, wykorzystujemy technologię 128-bitową v3. To, czy poszczególne strony naszej witryny internetowej są przesyłane w sposób zaszyfrowany, można rozpoznać po symbolu klucza lub kłódki znajdującym się na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Ponadto korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkowników przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane wraz z postępem technologicznym.

§ 6 Korzystanie z Google Maps

Ta witryna internetowa korzysta z API Google Maps, aby przedstawiać wizualnie informacje geograficzne. Podczas używania Google Maps dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez użytkownika są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez Google. Bliższe informacje o przetwarzaniu danych przez Google są dostępne w Polityce Prywatności Google. Tam w centrum ochrony danych można zmieniać swoje indywidualne ustawienia ochrony danych.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google dostępne są tutaj.

§ 7 Zmiana polityki prywatności

 Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania od czasu do czasu niniejszej polityki prywatności, w szczególności, aby dostosować ją do zmieniającego się prawa. Dlatego zalecamy regularnie odwiedzać niniejszą stronę internetową, aby posiadać aktualne informacje na temat ochrony i przetwarzania swoich danych.

§ 8 Informacje ogólne

Firma SMT bardzo poważnie traktuje również ochronę danych wewnątrz przedsiębiorstwa.

Odnośne przepisy prawne wymagają przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, miały zapewnione prawo do poufności i nienaruszalności swoich danych. Zgodnie z tymi przepisami zabrania się nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz celowego lub nieumyślnego naruszania bezpieczeństwa przetwarzania danych w taki sposób, który prowadzi do zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieupoważnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu.

Dlatego zobowiązaliśmy naszych pracowników do zachowania dyskrecji oraz poufności zgodnie z art. 5 ust. 1 f, art. 32 ust. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Zgodnie z tym pracownikom nie wolno przetwarzać, wykorzystywać ani udostępniać danych osobowych osobom obcym w jakiejkolwiek formie w sposób nieuprawniony. W przypadku, gdy firma SMT po raz pierwszy zleca przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym, zostają one zobowiązane umownie do przestrzegania wymogów art. 28 RODO.

maj 2018 r.

Ochrona danych dla akcjonariuszy

Informacje dotyczące ochrony danych dla akcjonariuszy

Informujemy: poniższe informacje dotyczą wyłącznie ogólnego przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy. Polityka prywatności zawierająca informacje o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej jest dostępna w sekcji OCHRONA DANYCH.

Zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotem odpowiedzialnym jest firma SMT Scharf Aktiengesellschaft, Römerstraße 104, D- 59075 Hamm.

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na nasz adres pocztowy (z dopiskiem „inspektor ochrony danych”) lub mailowy Datenschutz@smtscharf.com.

W ramach zarządzania sprawami akcjonariuszy firma SMT Scharf AG przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (np. imię i nazwisko lub adres e-mail), informacje o akcjach (np. liczba akcji, typ akcji) oraz informacje na temat walnych zgromadzeń (np. lista uczestników walnego zgromadzenia, która – w przypadku udziału danej osoby – zawiera także jej imię i nazwisko).

Firma SMT Scharf AG przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o spółkach akcyjnych i innych ustaw. Takie przetwarzanie danych jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Dane osobowe, które Państwa dotyczą, zasadniczo nie są przekazywane osobom trzecim. W drodze wyjątku dostęp do tych danych uzyskują także osoby trzecie, jeżeli firma SMT Scharf AG zleciła im wykonanie usług w ramach zarządzania sprawami akcjonariuszy. Chodzi tutaj o rewidentów gospodarczych, adwokatów, agencje ds. relacji z inwestorami i agencje ds. walnych zgromadzeń. Usługodawcy otrzymują wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do wykonania usługi.

Wymienione powyżej dane zostaną usunięte, gdy przestaną być niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych i nie będzie mieć zastosowania ustawowy okres przechowywania. Lista uczestników walnego zgromadzenia zostanie usunięta dopiero po upływie dwóch lat od zakończenia walnego zgromadzenia.

Mają Państwo prawo na wniosek uzyskać nieodpłatnie dostęp do swoich danych osobowych. Dodatkowo mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych przetwarzanych w zbyt dużym zakresie oraz prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem lub przechowywanych zbyt długo (o ile nie stoi temu na przeszkodzie ustawowy obowiązek przechowywania dokumentów ani inne powody zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO). Ponadto mają Państwo prawo do przeniesienia wszystkich przekazanych nam danych w powszechnie stosowanym formacie pliku (prawo do „przenoszalności danych”).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO, mają Państwo, zgodnie z art. 21 RODO, prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o ile istnieją powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw został skierowany wobec reklamy bezpośredniej. W ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które wykonujemy bez konieczności podawania szczególnej sytuacji.

Zapytania/sprzeciw prosimy kierować na adres mailowy: info@smtscharf.com lub listownie na adres:

SMT Scharf Aktiengesellschaft
Römerstraße 104
D- 59075 Hamm

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych.

maj 2018 r.