OWH

OWH

SMT Scharf AG – Ogólne Warunki Sprzedaży (Stand 25.03.2019)

SMT Scharf AG – Ogólne Warunki Sprzedaży

(Stan 25.03.2019)

SMT Scharf AG – Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Wstęp

1.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że SMT Scharf AG („Dostawca”) jest gotowy dostarczać towary i powiązane z nimi usługi („Produkty”) tylko wtedy, gdy niniejsze Ogólne warunki sprzedaży stanowią jedyną umowę prawną między Klientem a Dostawcą, chyba że Dostawca wyraźnie i na piśmie wyrazi zgodę na odstępstwo od tego warunku. Postanowienie to obowiązuje niezależnie od wszelkich odmiennych zapisów zapytania ofertowego, specyfikacji produktu, potwierdzenia przyjęcia oferty, zamówienia lub innych dokumentów lub informacji przekazanych przez Klienta.

1.2 Usługi związane z towarami obejmują doradztwo, kalibrację, instalację i serwis w związku z dostawą towarów i powinny być świadczone Klientowi na żądanie w rozsądnym terminie lub zgodnie z umową między Dostawcą a Klientem.

2. Informacje o cenie i akceptacja zamówienia

2.1. Ceny podane Klientowi w ofertach złożonych przez Dostawcę są ważne przez okres 4 tygodni od wysłania oferty.

2.2 Oferty złożone Klientowi przez Dostawcę nie są wiążące i zawsze zależą od dostępności mocy produkcyjnych Dostawcy w chwili otrzymania zamówienia. Dostawca może odrzucić całość lub część złożonych na podstawie ofert zamówień. Umowa między Dostawcą
a Klientem staje się wiążąca dopiero wtedy, gdy po otrzymaniu zamówienia Dostawca potwierdzi Klientowi na piśmie, że taka umowa została zawarta. Klient nie może wnosić żadnych roszczeń wobec Dostawcy w związku z odrzuceniem zamówienia, które złożył na podstawie oferty Dostawcy.

3. Cena zakupu i płatność

3.1 O ile wyraźnie nie poczyniono innych uzgodnień, do wszystkich cen należy doliczyć ustawową stawkę podatku VAT („VAT”); podatek VAT obciąża Klienta. Klient musi zapłacić Dostawcy VAT równocześnie z zapłatą ceny zakupu.

3.2 Ceny przeliczane są według aktualnie obowiązujących kursów wymiany; Różnice kursowe występujące w chwili wystawienia faktury lub dostawy obciążają Klienta.

3.3 Wszystkie faktury wraz podatkiem VAT muszą być zapłacone przez Klienta przy dostawie, chyba że Dostawca wyrazi na piśmie zgodę na zapłatę w ciągu 30 (trzydziestu) dni po wystawieniu faktury lub jeżeli Klient korzysta z uzgodnionej z Dostawcą linii kredytowej. Dla każdej dostawy wystawiana jest odrębna faktura.

3.4 Termin płatności ceny zakupu towarów przy dostawie do Klienta, zgodnie z zapisami art. 3.3, obowiązuje również wtedy, gdy umowa sprzedaży stanowi, że Dostawca po dostarczeniu towarów musi świadczyć powiązane z nimi usługi, takie jak instalacja
i uruchomienie. Jeżeli umowa kupna za świadczenie usług określa odrębną kwotę, lub przewiduje, że części ceny zakupu należy zapłacić dopiero po wykonaniu usług, kwoty te lub części ceny zakupu staną się wymagalne w momencie wykonania usług przez Dostawcę, pozostałe kwoty są wymagalne przy dostawie towarów.

3.5 Cenę umowną wraz podatkiem VAT należy zapłacić przelewem elektronicznym na rachunek bankowy każdorazowo wskazany przez Dostawcę na piśmie lub w innym wskazanym przez niego miejscu; Odliczenia lub potrącenia, a także korekty wynikające
z różnic kursowych walut są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy zostały one pisemnie uzgodnione między Dostawcą a Klientem.

3.6 Opłaty bankowe z tytułu nieprawidłowych lub podwójnych poleceń przelewu składanych przez Klienta naliczone Dostawcy pokrywa Klient.

4. Odsetki

4.1 Jeżeli Klient nie dokona płatności w określonym terminie, Dostawca jest uprawniony do żądania odsetek naliczając je od tej daty. Strony ustalą wspólnie wysokość odsetek. Jeżeli Strony nie uzgodnią wysokości odsetek, stopa procentowa będzie o 8 punktów procentowych wyższa od stawki oprocentowania głównych operacji refinansowania Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej na dzień płatności.

4.2 W przypadku opóźnionej płatności Dostawca jest uprawniony po pisemnym powiadomieniu Klienta do zawieszenia wykonania swojego zobowiązania wynikającego
z umowy do czasu otrzymania płatności.

4.3 Jeżeli Klient nie zapłaci zaległej płatności w ciągu trzech miesięcy, Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w drodze pisemnego powiadomienia Klienta i żądania odszkodowania za poniesioną z tego tytułu szkodę do wysokości uzgodnionej ceny zakupu.

5. Dostawa

5.1 Po odpowiednim uprzednim powiadomieniu Klient jest zobowiązany przyjąć dostawę produktów. Jeżeli z powodu działań lub zaniechań Klienta Dostawca nie jest w stanie dostarczyć produktów do Klienta, Dostawca jest uprawniony, począwszy od ustalonej daty dostawy, obciążyć Klienta kosztami właściwego magazynowania i innymi kosztami wynikającymi z niedostarczenia towarów; Przechowywanie produktów odbywa się na wyłączne ryzyko Kupującego.

5.2 Jeżeli Klient nie udzieli informacji koniecznych do realizacji dostawy, odmówi ich przekazania lub nie przyjmie towarów lub odmówi przyjęcia dostawy, bez naruszenia zapisów punktu 5.1 po stosownym powiadomieniu Klienta przez Dostawcę produkty uznaje się za dostarczone do Klienta.

5.3 Termin dostawy podany jest w dobrej wierze i podejmowane są wszelkie starania mające na celu jego dotrzymanie. Odpowiedzialność Dostawcy za straty lub szkody Klienta wynikające z faktu niedostarczenia produktów zgodnie z terminem dostawy bez względu na powód ograniczona jest do postanowień art. 9.2 do 9.6.

5.4 W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Dostawcy, które zakłócają produkcję lub dostawę produktów, np. braku możliwości pozyskania potrzebnych komponentów, surowców lub energii, strajków, lokautów, pożarów lub podobnych wydarzeń lub działań, Dostawca ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia zakresu wykonania umów. W takich okolicznościach obowiązki Dostawcy w zakresie przestrzegania postanowień niniejszych warunków zostają automatycznie zawieszone na czas trwania przeszkód.

5.5 Jeżeli zamówienie realizowane jest w ramach dostaw częściowych, Dostawca jest zobowiązany do wykonania dalszych dostaw częściowych tylko wtedy, gdy płatności ceny zakupu zrealizowanych dostaw częściowych zostaną w pełni uregulowane.

6. Własność

6.1 Własność produktów zostanie przeniesiona na Klienta dopiero w chwili całkowitej zapłaty ceny zakupu danych produktów (wraz z ewentualnymi odsetkami).

6.2 Klient jest zobowiązany zadbać o to, by produkty, za które cena zakupu (wraz
ze wszystkimi odsetkami) nie została jeszcze w pełni zapłacona, były wolne od nakazów zajęcia majątku, zastawów i innych praw. Klient musi podjąć wszelkie niezbędne środki, aby poinformować osoby trzecie, że własność produktów nie została jeszcze przeniesiona przez Dostawcę na Klienta. O tym fakcie w szczególności Klient musi poinformować właścicieli/ osoby wynajmujące nieruchomości, na których znajdują się lub ewentualnie będą znajdować się produkty. Na żądanie Klient musi dostarczyć Dostawcy pisemny dowód spełnienia tego obowiązku.

7. Ryzyko

7.1 Niezależnie od faktu, że własność produktów zostanie przeniesiona na Kupującego dopiero w chwili całkowitej zapłaty ceny zakupu ryzyko związane z produktami przechodzi na Klienta z chwilą wysyłki towaru z zakładu Dostawcy. (Tym samym Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody bez względu na powód z jakiego wystąpiły).

7.2 Jeśli Dostawca nie jest w stanie uzyskać dostępu do pomieszczeń Klienta w celu dostarczenia produktów lub jeśli Klient nie przyjmie dostawy lub nie udzieli informacji niezbędnych do jej realizacji, ryzyko odpowiedzialności za zniszczenie i uszkodzenie nie wynikające z celowego działania lub rażącego niedbalstwa Dostawcy przechodzi na Kupującego w momencie, gdy Dostawca poinformuje go o gotowości produktów do dostawy.

8. Naruszenie obowiązku

8.1 Jeśli klient naruszy którykolwiek z obowiązków określonych w niniejszym dokumencie lub w jakiejkolwiek innej umowie z Dostawcą lub nie dokona płatności w terminie, stanie się niewypłacalny lub podejmie próbę zawarcia ugody ze swoimi wierzycielami lub podejmie jakiekolwiek działania lub sprawi, że prawa Dostawcy wynikające z niniejszych postanowień lub ogólnie będą zagrożone, lub w ciągu 7 (siedmiu) dni nie wypełni zobowiązań wynikających z wydanego przeciwko niemu wyroku, lub zarządzona zostanie jego tymczasowa lub ostateczna likwidacja, ochrona wierzycieli lub zarząd komisaryczny, lub jeśli dobrowolnie odstąpi od swojego majątku, Dostawca jest uprawniony bez uszczerbku dla innych przysługujących mu ze strony Klienta praw skorzystać z następujących możliwości:

– wszelkie zaległe płatności, które w innym przypadku w wyniku dalszego obowiązywania umowy stałyby się należne i płatne, traktować jako natychmiast należne i płatne oraz żądać ich zapłaty a także zapłaty kwot wraz z odsetkami, za które Klient zalega z płatnością
i zawiesić wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i wszelkich innych ewentualnych umów z Klientem do czasu usunięcia przez Klienta naruszenia obowiązku;
lub
‐odwołać niniejszą umowę i przejąć znowu w posiadanie sprzedane produkty.

9. Gwarancja/ Odpowiedzialność

9.1 Odpowiedzialność Dostawcy powinna być według jego uznania ograniczona do:

‐ bezpłatnej naprawy produktów w jego zakładzie;
lub
‐ bezpłatnej dostawy tego samego rodzaju produktów;
lub
‐wystawienia noty kredytowej na cenę zakupu, jeśli produkty zostaną zwrócone Dostawcy
w ciągu 21 dni od dostawy.

9.2 W przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa Dostawcy, jego przedstawicieli lub osób działających na jego polecenie, odpowiedzialność Dostawcy regulują obowiązujące przepisy prawa; dotyczy to także naruszenia istotnych zobowiązań umownych. O ile naruszenie umowy nie jest celowe, obowiązek Dostawcy zapłaty odszkodowania za szkodę ogranicza się do zwykle przewidywalnej szkody.

9.3 Wyklucza się wszelką odpowiedzialność, która nie została powyżej wyraźnie określona.

9.4 Roszczenia gwarancyjne wygasają 12 miesięcy po przejściu ryzyka na Klienta.

9.5 Naprawa lub wymiana produktów zgodnie z postanowieniami art. 9.1. nie powoduje przedłużenia pierwotnego okresu gwarancji określonego w punkcie 9.4.

9.6 Odpowiedzialność Dostawcy za zawinione narażenie na utratę życia, uszkodzenie ciała, lub naruszenie zdrowia, a także odpowiedzialność Dostawcy wynikająca z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje niewzruszona.

9.7 O ile niniejsze Ogólne warunki sprzedaży nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Dostawcy za straty w produkcji, utracony zysk, utratę użytkowania, utracone zamówienia lub inne rodzaje szkód pośrednich lub następczych jest wykluczona.

10. Cesja

Klient nie jest uprawniony do odstąpienia lub przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek swoich praw / lub obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży.

11. Klauzula zmiany kontroli

11.1 Klient zobowiązuje się poinformować Dostawcę na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni
o zmianie struktury właścicielskiej w jego przedsiębiorstwie lub – w przypadku, gdy Klient jest prawnie niezależną spółką lub inną osobą prawną – o transakcji, która dotyczy większości udziałów lub praw członkowskich; Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje, że Klient musi natychmiast zapłacić wszystkie otwarte należności, niezależnie od terminu ich wymagalności

11.2 Jako uzupełnienie powyższego postanowienia, Klient przyjmuje do wiadomości, że wraz ze zmianą struktury właścicielskiej w jego przedsiębiorstwie wszystkie zaległe płatności wobec Dostawcy, niezależnie od ich terminu płatności, stają się wymagalne.

12. Zmiany i uzupełnienia

12.1 Niniejsze Ogólne warunki stanowią całość umowy między Dostawcą a Klientem. Żadna ze Stron nie będzie związana żadnymi wyraźnymi, dorozumianymi lub milczącymi postanowieniami, oświadczeniami, zobowiązaniami odpowiedzialności, zapewnieniami, itp., które nie zostały uwzględnione w niniejszych Ogólnych warunkach, bez względu na to, czy doprowadziły one do zawarcia umowy między Dostawcą a Klientem.

12.2 Żadna zmiana, usunięcie, odstępstwo lub uzupełnienie nie będzie miało mocy prawnej, jeżeli nie zostanie sformułowane na piśmie i podpisane przez obie Strony.

12.3 Zniżki, wyrozumiałość lub przedłużanie terminów, które są udzielane lub okazywane Klientowi, w żaden sposób nie prowadzą do tego, że w przyszłości wykonywanie przysługujących Dostawcy praw będzie naruszone lub ograniczone.

13. Postanowienia końcowe

13.1 Niniejsze postanowienia podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.2 W przypadku, gdy poszczególne części tych postanowień są lub staną się nieskuteczne, skuteczność pozostałych postanowień pozostanie nienaruszona.

13.3 Dla wszystkich sporów wynikających z umowy lub pozostających w związku z nią jurysdykcję sprawuje sąd w Hamm w Westfalii.


SMT Scharf AG – Ogólne Warunki Zakupu (Stand 25. 03. 2019)

SMT Scharf AG – Ogólne Warunki Zakupu

(stan 25. 03. 2019)

 

1. Zawarcie umowy

1.1 Poniższe Ogólne warunki zakupu są częścią zawartej z nami umowy.

1.2 Obowiązują wyłącznie postanowienia naszych Ogólnych warunków zakupu. Jednoznacznie odrzucamy inaczej brzmiące potwierdzenia, kontr-oferty lub inne odwołania Dostawcy do jego Ogólnych Warunków Umowy; odmienne regulacje Dostawcy są stosowane tylko wtedy, jeżeli zostały przez nas zaakceptowane pisemnie.

1.3 Niniejsze Ogólne warunki zakupu będą stosowane również we wszystkich przyszłych transakcjach między Stronami; dotyczy to również sytuacji, gdy przyjmujemy dostawy ze świadomością odmiennych lub sprzecznych z naszymi warunków handlowych Dostawcy.

1.4 Zamówienia są wiążące tylko wtedy, gdy zostały złożone na piśmie. To samo dotyczy wszystkich innych umów zawartych przed lub po zawarciu umowy. Zamówienia ustne lub telefoniczne stają się wiążące tylko wtedy, gdy zostaną następnie przez nas pisemnie potwierdzone. To samo dotyczy ustnych uzupełnień i zmian umowy. Bez pisemnego zamówienia nie przyjmujemy usług lub dostaw. Zamówienia, zlecenia, a także ich zmiany, uzupełnienia i rozszerzenia – po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody – można składać również za pomocą urządzeń do zdalnej transmisji danych lub nośników danych do odczytu maszynowego.

1.5 Jesteśmy uprawnieni, nawet po zawarciu umowy do żądania zmian w towarach, które mają być przedmiotem dostawy, o ile można zasadnie oczekiwać, że Dostawca je zaakceptuje. Obie Strony muszą w odpowiedni sposób uwzględnić skutki takich zmian umowy, w szczególności w odniesieniu do wynikających z tego dodatkowych lub niższych kosztów.

2. Zgodność ze specyfikacją

2.1 Jeżeli Dostawca produkuje dla nas produkty zgodnie z określonymi przez nas do tego celu specyfikacjami dotyczącymi procesu produkcyjnego lub komponentów
( Specyfikacje), przyjmuje się, że bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy nie wolno tych produktów sprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przenosić na osoby trzecie.

2.2 Dostawca będzie zawsze przestrzegał specyfikacji i bez naszej uprzedniej pisemnej zgody w żaden sposób nie będzie ich modyfikował. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

2.3 Ponadto zastrzegamy sobie prawo do określania również specyfikacji dotyczących transportu i magazynowania. Bez zbędnej zwłoki poinformujemy Dostawcę o takich wymaganiach.

3. Ceny, Płatności, Faktury

3.1 O ile wyraźnie nie poczyniono innych uzgodnień ceny zawierają koszty dostawy do naszego zakładu, obowiązujący ustawowy podatek VAT a także wszystkie koszty opakowania.

3.2 Cena zakupu jest należna i płatna z 2% rabatem w ciągu 14 dni od otrzymania faktury lub netto bez rabatu w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.

3.3 Fakturę należy wysłać do nas w jednym egzemplarzu natychmiast po dostarczeniu towaru. Każda faktura musi zawierać numer i datę zamówienia, numer referencyjny, numer Dostawcy i kod materiału.

3.4 Realizacja płatności nie stanowi żadnego oświadczenia dotyczącego prawidłowości dostawy i w żaden sposób nie ogranicza naszych praw. W przypadku dostawy niezgodnej
z postanowieniami umowy jesteśmy uprawnieni do czasu należytego wykonania umowy do wstrzymania płatności proporcjonalnie do wartości dostawy.

4. Potrącanie, Zatrzymywanie

Zastrzegamy sobie wszelkie ustawowe prawa do potrącenia lub wstrzymania płatności.

5. Dostawa, Wysyłka

5.1 Wszystkie terminy dostawy określone w zamówieniu lub uzgodnione w inny sposób są wiążące.

5.2 Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o wszelkich możliwych lub już zaistniałych zwłokach w dostawie, ich przyczynach i prawdopodobnym czasie trwania.

Powyższe postanowienie nie ma wpływu na fakt wystąpienia zwłoki w dostawie.

5.3 W przypadku zwłoki w dostawie lub braku dostawy zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikające z obowiązujących przepisów ustawowych.

5.4 Do każdej dostawy należy dołączyć dowód dostawy. W przypadku dostaw za granicę Dostawca musi przestrzegać przepisów dotyczących opakowania obowiązujących
w kraju odbiorcy. Dotyczy to również, ale nie tylko, kart charakterystyki substancji (MSDS = Material Safety Data Sweet) dotyczących materiałów i płynów (inhibitorów korozji) oraz certyfikatów fumigacji dla użytego surowego drewna.

5.5 Przyjmujemy tylko zamówione ilości lub liczby towarów. Większe lub mniejsze ilości są dozwolone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z nami.

5.6 Zobowiązanie Dostawcy do odebrania opakowania regulują ustawowe przepisy. Towar musi być zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem podczas transportu.

5.7 Jeśli Dostawca popada w zwłokę z powodu nieterminowego dostarczenia towaru
w oznaczonym dniu dostawy jesteśmy uprawnieni do dochodzenia kary umownej
w wysokości 0,1% całkowitej wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki,
z zastrzeżeniem jednak maksymalnie 5% całkowitej wartości zamówienia. To zastrzeżone prawo do nałożenia kary umownej może być wykonywane do momentu zapłaty faktury. Zapłata kary umownej może zostać zaliczona na poczet roszczenia o odszkodowanie za szkodę z powodu zwłoki. Zastrzegamy sobie prawo do żądania odszkodowania za dalsze szkody.

5.8 Jeśli nie uzgodniono daty dostawy, dostawy należy realizować w dni robocze
w zwykłych godzinach pracy. Podpisanie dowodu dostawy i / lub przyjęcie dostarczonych towarów nie stanowią potwierdzenia, że dostawa spełnia specyfikacje.

5.9 Siła wyższa zwalnia Strony z ich zobowiązań wykonania umowy, w takim okresie
i zakresie, w jakim wystąpiły skutki zdarzenia. Strony muszą dołożyć wszelkich starań, aby niezwłocznie przekazać konieczne informacje i w dobrej wierze dostosować swoje obowiązki do nowych okoliczności.

5.10 W przypadku, gdy towary zostaną dostarczone wcześniej niż uzgodniono, zastrzegamy sobie prawo do ich zwrotu na koszt i ryzyko Dostawcy. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do dokonania płatności najwcześniej w uzgodnionym terminie jej wymagalności.

5.11 Dostawy częściowe przyjmujemy tylko wtedy, gdy zostały one wyraźnie uzgodnione.

6. Zastrzeżenie własności

6.1 Dostawca musi przenieść własność towaru bez warunków i niezależnie od zapłaty ceny zakupu. W każdym przypadku wykluczone są wszystkie rodzaje przedłużonego lub całkowitego zastrzeżenia własności, tak by ewentualnie ogłoszone skuteczne zastrzeżenie własności do czasu uiszczenia ceny kupna dotyczyło wyłącznie niezapłaconych towarów.

6.2 Prawo własności do materialnych przedmiotów, takich jak materiały, sprzęt, urządzenia, dokumenty i dokumentacja (na przykład rysunki, rękopisy, dzieła sztuki, filmy, programy wideo i oprogramowanie komputerowe), które Dostawca otrzymuje od nas, lub które tworzone są przez Dostawcę w celu złożenia nam oferty lub przygotowania wyceny, lub
w celu realizacji zamówienia, przysługuje nam; Na żądanie Dostawca zobowiązuje się zwrócić lub przekazać nam takie przedmioty. Tym samym Dostawca wyraźnie przekazuje nam prawa autorskie do rzeczy i wszelkich dokumentów, które dla nas tworzy.

7. Odszkodowanie

Dostawca zobowiązuje się zapłacić nam (lub któremukolwiek z podmiotów należących do naszego przedsiębiorstwa) pełne odszkodowanie wynikające z odpowiedzialności
i zobowiązań dotyczących produkcji, dostawy i magazynowania produktów. Zrekompensuje nam wszelkie płatności, które dokonujemy w związku z takimi uzasadnionymi roszczeniami. Obowiązek zapłaty odszkodowania i rekompensaty nie powstaje, jeżeli można udowodnić, że zdarzenie leżące u podstaw zobowiązania zostało spowodowane rażącym zaniedbaniem lub wskutek umyślnego działania nas lub naszych pracowników, przedstawicieli, lub spółek powiązanych. Dostawca musi niezwłocznie poinformować nas o wszczętym postępowaniu sądowym i wniesionych przeciwko niemu roszczeniach a także na nasze żądanie udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące sprawy.

 

8. Ubezpieczenie

8.1 Dostawca musi posiadać odpowiednie, pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej renomowanego towarzystwa ubezpieczeniowego, obejmujące odpowiedzialność za produkt na wypadek spowodowania uszczerbku na zdrowiu, obrażeń lub śmierci osób,
a także utraty wartości lub naruszenia mienia. Ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie spółki powiązane z Dostawcą, jeżeli uczestniczą one w świadczeniu usług objętych niniejszymi Ogólnymi warunkami zakupu.

8.2 Każdego roku Dostawca musi przedłożyć nam dowód zawarcia ubezpieczenia potwierdzający zakres ochrony.

9. Przejście ryzyka, Wysyłka

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na nas z chwilą przekazania towaru
w uzgodnionym miejscu dostawy.

10. Odpowiedzialność, Gwarancja

10.1 Dostawca zapewnia, że:

(i) Towary są wolne od praw osób trzecich, a dostawa towarów nie narusza praw osób trzecich.

(ii) Towary są pod każdym względem zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i innymi przepisami krajów, w których są produkowane, magazynowane lub transportowane, a także krajów, w których mają być stosowane.

(iii) Towary spełniają wysokie standardy jakości i produkowane są zgodnie z najlepszymi procesami wykorzystywanymi w danej gałęzi przemysłu oraz specyfikacjami. Produkty są bezpieczne, nadają się do sprzedaży, do zastosowania zgodnie z ich przeznaczeniem i pod każdym względem w pełni spełniają wymagania specyfikacji.

(iv) Towary są oznakowane zgodnie ze specyfikacjami i przepisami prawnymi (w tym między innymi, ale nie tylko przepisami prawnymi kraju, w którym są produkowane i kraju lub krajów, w których mają być stosowane).

10.2 W przypadku niedotrzymania tych zapewnień zastrzegamy sobie wszelkie prawa
i środki odwoławcze, które przewidziane są w obowiązującym prawie. W szczególności mamy prawo, według naszego uznania, dochodzić roszczeń i odszkodowania z tytułu wad, późniejszych dostaw towarów wolnych od wad.

10.3 W przypadku roszczeń osób trzecich Dostawca musi na nasze pierwsze żądanie uwolnić nas od wszystkich roszczeń osób trzecich.

10.4 W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia mamy prawo po uprzednim poinformowaniu Dostawcy usunąć wady na jego koszt.

10.5 Natychmiast po dostawie sprawdzimy towar pod kątem występowania wad. Widoczne wady zgłosimy w ciągu 2 tygodni, o wadach ukrytych poinformujemy niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli powiadomienie zostanie przez nas wysłane w wyznaczonym terminie.

10.6 O ile ustawowo nie przewidziano dłuższego okresu przedawnienia, okres przedawnienia roszczeń wynikających z wad wynosi dwa (2) lata liczone od daty przekazania dostarczonego towaru nam lub wyznaczonej przez nas osobie trzeciej
w określonym przez nas miejscu odbioru. W przypadkach, w których przepisami ustawowymi lub postanowieniami umownymi przewidziana jest kontrola towaru przy odbiorze, termin przedawnienia liczy się od tak przeprowadzonego odbioru.

11. Zmiany i uzupełnienia

11.1 Niniejsze Ogólne warunki stanowią całość umowy między nami a Dostawcą. Żadna ze Stron nie będzie związana żadnymi wyraźnymi, dorozumianymi lub milczącymi postanowieniami, oświadczeniami, zobowiązaniami odpowiedzialności, zapewnieniami itp., które nie zostały uwzględnione w niniejszych Ogólnych warunkach, niezależnie od tego, czy doprowadziły one do zawarcia umowy między nami a Dostawcą.

11.2 Żadna zmiana, usunięcie, odstępstwo lub uzupełnienie nie będzie miało mocy prawnej, jeżeli nie zostanie sformułowane na piśmie i podpisane przez obie Strony.

11.3 Zniżki, wyrozumiałość lub przedłużanie terminów, które są okazywane lub udzielane Dostawcy, w żaden sposób nie prowadzą do tego, że w przyszłości wykonywanie przysługujących nam praw będzie naruszone lub ograniczone.

11.4 Nieskuteczność poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych warunków zakupu nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień. Uznaje się, że nieskuteczne postanowienie powinno zostać zastąpione taką regulacją, której skutek ekonomiczny w jak największym stopniu jest zbliżony do celu ekonomicznego zastąpionego postanowienia.

12. Poufność

12.1 Dostawca zobowiązuje się do traktowania jako poufne wszystkich tajemnic handlowych
i zakładowych (takich jak np. ilustracje, rysunki, obliczenia, specyfikacje i inne dokumenty),
a także pozyskaną z nich wiedzę i wyniki (dalej „informacje”), nawet po wygaśnięciu  stosunku umownego wynikającego z niniejszych Ogólnych warunków, nie udostępniać osobom trzecim, używać wyłącznie do realizacji zamówienia i nie używać bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, który może mieć znaczenie z punktu widzenia prawa autorskiego.

12.2. Dostawca powinien przenieść to zobowiązanie również na swoich pracowników, przedstawicieli prawnych i osoby działające na jego polecenie.

12.3. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, które były przez nas publicznie udostępnione przed ich ujawnieniem Dostawcy lub które bez udziału Dostawcy stały się publicznie dostępne po ich ujawnieniu, lub które zostały przekazane Dostawcy w sposób zgodny
z prawem przez niezależną stronę trzecią bez nałożenia na niego obowiązku zachowania poufności.

13. Postanowienia końcowe

13.1 Niniejsze postanowienia podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.2 W przypadku, gdy poszczególne części niniejszych Ogólnych warunków zakupu są lub staną się nieskuteczne, skuteczność pozostałych postanowień pozostanie nienaruszona.

13.3 Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Dostawca nie jest uprawniony do podzlecania osobom trzecim wykonania zamówienia lub jego istotnych części.

13.4 Bez naszej pisemnej zgody Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia lub odstąpienia innym osobom roszczeń wynikających z transakcji z nami.

13.5 O ile wyraźnie nie udzielimy zgody na inaczej brzmiące postanowienie, miejscem wykonania obowiązku dostawy będzie podany przez nas adres dostawy lub wskazane przez nas miejsce zastosowania.

13.6 O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, we wszystkich sporach wynikających
z umowy jurysdykcję sprawuje sąd w Hamm w Westfalii.