. .

OWH

Warunki zamówień firmy SMT Scharf GmbH


1.

Informacje ogólne/Obszar zastosowania

1.1

Dla naszych zamówień obowiązują, o ile nie uzgodniono pisemnie inaczej, wyłącznie poniższe Warunki w odpowiednio obowiązującym brzmieniu. Odmienne od niniejszych lub uzupełniające Warunki handlowe zleceniobiorcy obowiązują wyłącznie, jeśli zostały one przez nas jednoznacznie uznane pisemnie. Takie Warunki handlowe są dla nas również wtedy niewiążące, jeśli nie odrzucimy jednoznacznie potwierdzenia zlecenia, na których jest ono oparte. Również z przyjęcia dostawy bez zastrzeżeń lub odbioru usługi lub zapłacenia ceny nie wynika uznanie odmiennych lub uzupełniających Warunków zleceniobiorcy.

1.2 Wykonanie zlecenia jest równoznaczne z przyjęciem naszych Warunków również wtedy, kiedy zleceniobiorca potwierdził nasze zlecenie na podstawie innych Warunków, chyba że zleceniobiorca w ciągu 2 tygodni po otrzymaniu zlecenia w formie pisemnej złożył wobec osoby podanej na zamówieniu swój sprzeciw.
1.3

Nasze Warunki zamówień obowiązują również dla wszystkich przyszłych kontaktów handlowych ze zleceniobiorcą.

 
1.4

Nasze Warunki zamówień obowiązują wyłącznie wobec przedsiębiorstw, osób prawnych prawa publicznego i odrębnych majątków publiczno-prawnych w rozumieniu § 310 ust. 1 punkt 1 BGB (niemiecki Kodeks Cywilny).

 

2.

Oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia

2.1

Nasze zamówienia są wiążące jedynie, jeśli zostały złożone w formie pisemnej. Nasze zamówienia ustne są wiążące wyłącznie, jeśli zostały potwierdzone przez nas na piśmie.

2.2

Nie ponosimy kosztów przygotowania ofert, kosztorysów, studiów projektowych itp. i nie zobowiązują nas one do udzielenia zlecenia.

2.3

Zleceniobiorca jest zobowiązany do utrzymania swojej oferty w ważności przez okres 4 tygodni, o ile nie podał on w swojej ofercie okresu jej obowiązywania.

2.4

Jeśli oferta zleceniobiorcy odbiega od naszego zapytania lub potwierdzenie zlecenia od naszego zlecenia, to zleceniobiorca dodatkowo zwróci na to naszą uwagę. Rozbieżności w potwierdzeniu zlecenia uważa się za zatwierdzone, jedynie jeśli potwierdzimy je na piśmie.

2.5

Nasze zamówienie może zostać przyjęte przez zleceniobiorcę wyłącznie w ciągu 10 dni roboczych, w formie pisemnego oświadczenia.

 

3.

Terminy dostaw, opóźnienia

3.1

Ustalone terminy dostawy lub wykonania przez zleceniobiorcę usługi są wiążące. Przez terminową dostawę rozumie się dostawę do wyznaczonego przez nas miejsca. Przez terminową dostawę z instalacją lub montażem oraz terminowe wykonanie innych usług rozumie się zakończenie przez zleceniobiorcę prac. Dokładny termin dostawy należy ustalić z nami z odpowiednim wyprzedzeniem przed dostawą.

3.2

Jeśli zleceniobiorca będzie świadomy, że nie jest wstanie zapewnić dostawy lub wykonania usługi w ustalonym terminie, to ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić nas w formie pisemnej o tym oraz o oczekiwanym okresie przekroczenia terminu. Powiadomienie nie ma żadnego wpływu na nasze inne prawa. 

3.3

Jeśli zleceniobiorca ma opóźnienie w wykonaniu zlecenia, to jesteśmy uprawnieni do żądania zryczałtowanego odszkodowania z tytułu opóźnienia w wysokości 0,1% wartości zamówienia za rozpoczęty dzień powszedni, jednak nie więcej niż 5% wartości zamówienia; inne wynikające z przepisów prawa roszczenia (odstąpienie lub odszkodowania zamiast wykonania zlecenia lub zwrot poniesionych w związku z tym kosztów) pozostają nienaruszone. Zleceniobiorca posiada naszą wyraźną zgodę na udowodnienie, że w wyniku opóźnienia nie doznaliśmy żadnych szkód lub powstałe szkody są znacznie niższej wartości niż wyżej wymieniony ryczałt.

3.4

Dostawy przed wyznaczonym terminem lub częściowe dostawy mogą zostać przez nas odrzucone.

 

4.

 Wysyłka, opakowanie

4.1

Koszty przesyłki, spedycji i opakowania oraz cła, opłaty, podatki i inne opłaty ponosi zleceniobiorca, o ile nie ustalono inaczej.

4.2

Jeśli uzgodniono osobną płatność z tytułu opakowania, to koszty te zostaną nam zwrócone po odesłaniu opakowań. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi zleceniobiorca.

4.3

W przypadku wyceny EXW (loco zakład lub magazyn zleceniobiorcy) należy dokonać wysyłki po odpowiednio najniższych kosztach. W przypadku wyceny FCA (franco) możemy przekazać zleceniobiorcy instrukcje dotyczące rodzaju transportu i spedytorów.

4.4

Wraz z każdą przesyłką należy nadać całkowicie wypełniony list przewozowy zawierający nasz numer zamówienia, nasz numer materiału oraz nazwę materiału, numer statystyczny towaru zgodnie z niemieckim spisem towarów dla statystyki handlu międzynarodowego, ilość i wagę dostarczanych artykułów, o ile w zamówieniu nie podano dalszych wymaganych informacji.

4.5

Dostawa ma odbywać się w postaci standardowych jednostkach opakunkowych, gdzie ma to zastosowanie to z wykorzystaniem europalet lub koszy. Opakowanie musi w możliwie najlepszy sposób chronić dostarczany produkt przed korozją i uszkodzeniem. Wszystkie użyte materiały pakunkowe muszą spełniać wymagania odpowiedniego dla dostawy rozporządzenia o opakowania i rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych. Należy zapewnić odbiór opakowań przez zleceniobiorcę.

 

5.

Przeniesienie własności i ryzyka

5.1

Z wyjątkiem zwykłych zastrzeżeń własności, wszystkie inne (kwalifikowane) zastrzeżenia własności zleceniobiorcy wymagają dla swojej skuteczności naszej pisemnej deklaracji zgody

5.2

Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu przechodzi na nas w przypadku usług i dostaw z instalacją lub montażem wraz z odbiorem, a dla pozostałych dostaw po przyjęciu w wyznaczonym przez nas miejscu odbioru i po rozładunku.

 

6.

Ceny

6.1

Cena podana w zamówieniu obowiązuje do całkowitego zakończenia zamówienia.

6.2

Uzgodnione ceny obowiązują jako ceny netto (nie zawierają podatku VAT) oraz wszelkie koszty związane z dostawą do podanego przez nas miejsca odbioru, łącznie z kosztami opakowania, spedycji i wszystkimi dodatkowymi kosztami, ponosi zleceniobiorca.

 

7

Rachunki, płatności

7.1

Rachunki należy osobno dostarczyć po dostawie lub wykonaniu usługi, w dwóch egzemplarzach, z podaniem numeru zamówienia, daty dostawy, naszego numeru materiału i numeru listu przewozowego.

7.2

Płatności dokonywane są zgodnie z naszym wyborem w ciągu 14 dni po dostawie bez wad i otrzymaniu rachunku z 3 % skonto lub w ciągu 30 dni netto. W przypadku dostaw z instalacją lub montażem lub innych usług w miejsce dostawy stosuje się odbiór.

7.3

Wszystkie płatności dokonywane są wyłącznie na rzecz zleceniobiorcy oraz z zastrzeżeniem prawidłowej realizacji umowy i poprawności cenowej i rachunkowej.

 

8.

Prawa w przypadku wad

8.1

W przypadku wad posiadamy w nieograniczonym zakresie wszelkie przewidziane prawem prawa. Zmiany rodzaju uzgodnionego materiału lub wykonania konstrukcyjnego względem wcześniejszych podobnych lub tych samych dostaw należy przedstawić nam przed rozpoczęciem produkcji oraz wymagają one naszej pisemnej zgody.

8.2

Okres obowiązywania praw do roszczeń z tytułu wad rozpoczyna się z dostawą, w przypadku usług i dostaw z instalacją lub montażem jednak wraz z odbiorem, i wynosi 2 lata. Dla budowli i zakładów, których funkcjonowanie zależne jest od usług związanych z planowaniem i nadzorem, oraz dla budynków i rzeczy, które zgodnie ze swoim przeznaczeniem używane są w celu prawidłowego działania budynków i spowodowały ich niewłaściwe funkcjonowanie, okres obowiązywania praw do roszczeń z tytułu wad wynosi 5 lat od zakończenia się odpowiedniego okresu przewidzianego prawem.

8.3

Okres sprawdzania przez usługobiorcę wystąpienia wady lub usuwania jej za naszą zgodą wstrzymuje upływ okresu rękojmi. Powyższe nie ma wpływu na podstawy prawne wstrzymania upływu okresu rękojmi.

8.4

Otrzymane przez nas towary będziemy w odpowiednim okresie czas sprawdzać w ramach prawidłowego procesu gospodarczego, zazwyczaj poprzez badanie próbek, sprawdzać występowanie jawnych wad. Nasze zastrzeżenia odnośnie wad są terminowe, jeśli wpłyną one do zleceniobiorcy w ciągu 10 dni roboczych liczonych w przypadku jawnych wad od otrzymania towaru lub w przypadku wad ukrytych od ich wykrycia. Nie narusza to i obowiązują jako priorytetowe dodatkowe warunki dotyczących kontroli jakości oraz osobne postanowienia umowy dotyczycącej zapewnienia jakości zawartej pomiędzy nami i zleceniobiorcą.

8.5

Jeśli zleceniobiorca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania do naprawy wady lub ponownej dostawy w wyznaczonym przez nas, odpowiednim terminie, to jesteśmy uprawnieni do samodzielnego usunięcia wady lub zlecenia tego osobom trzecim na koszt zleceniobiorcy wzgl. zakupu na koszt zleceniobiorcy zamiennika, co nie narusza roszczeń dotyczących wady wobec zleceniobiorcy. To samo obowiązuje dla pilnych przypadków zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub zapobieżenia nieproporcjonalnie dużym szkodom, przy czym zleceniobiorca zostaje o tym niezwłocznie poinformowany.

8.6

O ile zleceniobiorca jest odpowiedzialny za usterkę wzgl. wadę produktu, jest on zobowiązany zwolnić nas po pierwszym wezwaniu z roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, w takim stopniu, w jakim przyczyna leży w jego obszarze władania i organizacyjnym oraz w zakresie w jakim on sam odpowiada w stosunku do osób trzecich. W tych ramach zleceniobiorca jest również zobowiązany do zwrotu odpowiednich poniesionych kosztów zgodnie z §§ 683, 670 BGB, które powstały z lub w związku z przeprowadzoną przez nas akcją serwisową. O celu i zakresie przeprowadzanej akcji serwisowej, o ile to możliwe i odpowiednie, poinformujemy i umożliwimy zajęcie stanowiska. Nienaruszone pozostają inne roszczenia przewidziane prawem.

8.7

Zleceniobiorca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt z sumą ubezpieczenia wynoszącą 10 milionów euro na szkodę osobową/rzeczową, ryczałtowo; jeśli posiadamy prawa do dalszych roszczeń, to pozostają one nienaruszone.

8.8

Zatwierdzenie przez nas rysunków, obliczeń i innej dokumentacji technicznej zleceniobiorcy nie narusza naszych praw dotyczących wad i innych roszczeń wynikających z wad oraz ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.

 

9.

Prawa własności przemysłowej

9.1

Zleceniobiorca odpowiada za to, że w związku z jego dostawą lub usługą, również w związku z ich użytkowaniem lub dalszą sprzedażą, nie zostaną naruszone prawa osób trzecich (patenty, wzory użytkowe, marki, prawa licencyjne itd.) na terenie Republiki Federalnej Niemiec, państw Unii Europejskiej, państw WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) lub na terenie Australii, Japonii, Meksyku, Polski, Rumunii, Słowenii, RPA, Czech, Turcji, USA i ChRL. Jeśli osoba trzecia wystąpi do nas w związku z tym z roszczeniami, to zleceniobiorca zwolni nas z nich na pierwsze pisemne żądanie; w takiej sytuacji mamy ponadto prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie. Jeśli towary dostarczane przez zleceniobiorcę miałyby zostać wprowadzone na rynki w innych krajach, niż podane w tym punkcie, to kraje te zostaną podane w naszym zamówieniu. Zleceniobiorca potwierdza w takim przypadku przez przyjęcie zlecenia, że zwalnia on nas z odpowiedzialności na podstawie powyższych przepisów, jeśli dostarczany przez niego towar łamie przepisy obowiązujące w tych krajach.

9.2

W przypadku postępowania sądowego dotyczącego złamania praw własności przemysłowej zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia zabezpieczenia w pełnej wysokości grożącej szkody. Ponadto zleceniobiorca ponosi wszelkie związane z takim postępowaniem koszty i nakłady sądowe i pozasądowe, o ile nie są one nieproporcjonalne lub nieuzasadnione.

9.3

Jeśli w związku z wykonaniem zamówionej dostawy lub usługi powstają u zleceniobiorcy na podstawie naszych informacji, dokumentów lub modeli wynalazki lub ulepszenia, to posiadamy prawo do bezpłatnego, niewyłącznego korzystania z tych wynalazków lub ulepszeń oraz posiadamy odpowiednie prawa własności przemysłowej. Zleceniobiorca jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować nas o takich wynalazkach, ulepszeniach i prawach własności przemysłowej.

9.4

Jeśli zleceniobiorca posiada prawa własności przemysłowej do zamawianych dostaw, usług lub ich części albo do procesu ich produkcji, to na podstawie naszego zapytania poinformuje on nas o tym z podaniem numeru praw własności przemysłowej.

 

10.

Prawa własności przemysłowej w przypadku zleceń dotyczących rozwoju

 

Jeśli nie zawarto pomiędzy stronami umowy innych uzgodnień, to rozbieżnie w stosunku do punktu 9.3 to wynalazki i ulepszenia, które powstają u zleceniobiorcy w związku wykonaniem zamówionej dostawy lub usługi na podstawie naszych informacji, dokumentów lub modeli wynalazki lub ulepszenia są naszą własnością, jeśli świadczenie zleceniobiorcy dotyczy wyłącznie lub również rozwoju przedmiotu dostawy lub usługi. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przejęcia bez ograniczeń wszelkich praw do wynalazków pracowników, które powstaną w ranach wykonywania takiego zlecenia oraz przeniesienia na nas wszelkich praw do tych wynalazków. Jeśli zleceniobiorca chciałby zlecić prace związane z wykonanie zlecenia osobom, z którymi nie ma zawartych umów o pracę lub nie są one jego pracownikami w rozumieniu Arbeitnehmererfindungsgesetz (niemiecka Ustawa o wynalazkach pracowników), to poprzez odpowiednie zapisy zawartych z tymi osobami umów dotyczących wykonania tego zlecenia zapewni wypełnienie zobowiązania do przejęcia i przeniesienia wyżej wymienionych praw. Zobowiązujemy się do przekazywania wynalazcy poprzez zleceniobiorcę odpowiednich wynagrodzeń z tytułu wynalazku na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości, jak gdyby był naszym pracownikiem. Na podstawie tych postanowień wynalazcy nie mogą wnosić wobec nas roszczeń. Rozbieżnie do punktu 6.2 cena obejmuje również przeniesienie praw do wynalazku i/lub przeniesienie praw do ulepszenia.

 

11.

Dokumenty

11.1

Rysunki, obliczenia, sprawozdania z pierwszego badani typu, instrukcje obsługi i konserwacji, podręczniki i inne dokumenty należy nam bezpłatnie, terminowo przekazać w uzgodnionej lub odpowiedniej dla okoliczności ilości i formie. Przechodzą one bez uszczerbku dla praw autorskich osób trzecich na naszą własność.

11.2

Dla wszystkich udostępnionych przez nas obliczeń, rysunków, projektów i inne dokumentacji technicznej dowolnego rodzaju zastrzegamy sobie wszystkie prawa własności i autorskie. Należy traktować je jako poufne i nie wolno bez naszego pisemnego zezwolenia udostępniać ich osobom trzecim ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać na rzecz osób trzecich. Zobowiązanie do utrzymania tajemnicy dotyczy również realizacji tego zlecenia. Wygasa ono jeśli i kiedy know-how zawarte w przekazanych grafikach, rysunkach, obliczeniach i innych dokumentach stanie się powszechnie znane. W przypadku zawinionego naruszenia tych postanowień zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 euro. Nasze prawa do odszkodowania lub odstąpienia od umowy oraz postanowienia punktu 14.2 pozostają nienaruszone.

11.3

Dokumenty określone w punkcie 11.2 wraz z kopiami należy zwrócić na nasze żądanie; wyklucza się prawa do zatrzymania przez zleceniobiorcę. Jeśli zleceniobiorca z własnej winy nie zwróci bezzwłocznie dokumentów na nasze żądanie, to jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20 000,00 euro. Nasze prawa do odszkodowania i odstąpienia od umowy pozostają nienaruszone.

11.4

Przekazanie takiej dokumentacji technicznej nie ogranicza wyłącznej odpowiedzialności zleceniobiorcy za dostawę/usługę, chyba że dokumentacja została przez nas określona jako wiążąca oraz zleceniobiorca zgłosił swój sprzeciw niezwłocznie po prawidłowej kontroli występowania jawnych wad.

11.5

Zleceniobiorca ma obowiązek utrzymywania aktualności kart charakterystyki oraz musi je nam udostępnić bez wezwania.

 

12.

Narzędzia, materiały, wzory, modele i formy

12.1

Udostępnione przez nas narzędzia lub materiały pozostają naszą własnością. Zleceniobiorca będzie je przechowywał na własny koszt i oddzielnie składował z zachowanie właściwej staranności, oznaczy je jako naszą własność i na własny koszt ubezpieczy je na wartość nowej rzeczy od ognia, wody, kradzieży i podobnego ryzyka. Na żądanie zleceniobiorca przedstawi nam odpowiedni dowód takiego ubezpieczenia. Jednocześnie zleceniobiorca dokonuje cesji na naszą rzecz wszelkich roszczeń z tytułu tego ubezpieczenia; niniejszym przyjmujemy tą cesję.

12.2

Zleceniobiorca jest zobowiązany do dbałości o udostępnione narzędzia, do ich czyszczenia i konserwacji, prawidłowego składowania oraz niezwłocznego zastąpienia lub naprawy na własny koszt w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.

12.3

Udostępnione narzędzia mogą być używane wyłącznie do wykonania zleconej przez nas dostawy lub usługi, nie wolno ich przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, ani kopiowane dla celów własnych lub osób trzecich. Punkt 11.2 podpunkt 5 i 6 obowiązują ze wskazaniem na karę umowną w przypadku ich złamania w wysokości 50 000,00 euro.

12.4

Zleceniobiorca bezzwłocznie powiadomi nas zajęciu przez osoby trzecie narzędzi lub materiałów, w szczególności w związku z postępowaniem komorniczym, oraz o inny naruszeniach naszego majątku. Jest on zobowiązany do naprawy wszelkich szkód i zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez nas w związku ze złamaniem tego zobowiązania oraz w związku z działaniami interwencyjnymi przeciw zajęciu przez osoby trzecie.

12.5

Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu udostępnionych narzędzi i materiałów na nasze żądanie, wyklucza się prawa do zatrzymania przez zleceniobiorcę.

12.6

Postanowienia powyższych punktów 12.1 do 12.5 dotyczą również udostępnionych przez nas matryc, modeli, modeli, form, wzorców, urządzeń pomiarowych i kontrolnych itd.; jak również dla wyżej wymienionych przedmiotów i narzędzi, które zleceniobiorca produkuje lub kupuje na nasz koszt. Zleceniobiorca i my zgadzamy się, że takie przedmioty lub narzędzia przechodzą na naszą własność w momencie wyprodukowania wzgl. zakupu. Przeniesienie własności jest zastępowane na przechowywanie zgodnie z punktem 12.1.

12.7

Jeśli zleceniobiorca udostępnione przez nas materiały przerabia lub łączy albo miesza z innymi przedmiotami, to dzieje się to na naszą korzyść. Natychmiast stajemy się właścicielami powstałych w ten sposób rzeczy. Jeśli udostępniony materiał stanowi tylko część nowej rzeczy, to nasza własność nowej rzeczy jest proporcjonalna do wartości udostępnionego materiału w stosunku do wartości całej rzeczy. Dla przechowywania, składowania i oznaczania naszej własności lub współwłasności powstałych rzeczy obowiązują odpowiednie postanowienia punktu 12.1.

 

13.

Części zamienne

13.1

Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczania części zamienny przez okres 10 lat od dostawy w odpowiednich i konkurencyjnych cenach i innych warunkach, o ile dotyczy to części, które zgodnie z doświadczeniem w zwykłym okresie żywotności ulegają zużyciu oraz możemy je pozyskać wyłącznie u zleceniobiorcy, a nie u innych dostawców w porównywalnej jakości i w porównywalnych cenach. Jeśli zleceniobiorca po upływie tego okresu nie jest w stanie dalej dostarczać części zamiennych, to poinformuje on nas o tym pisemnie oraz umożliwi dokonanie ostatniego zamówienia.

13.2 Jeśli zleceniobiorca wstrzymuje dostarczanie części zamiennych, to jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazania nam na żądanie całej dokumentacji i odpowiedniego know-how do produkcji tych części zamiennych za odpowiednią gratyfikacją oraz przekazać nam prawa do bezpłatnego użytkowania łącznie ze wszelkimi związanymi z tym prawami własności przemysłowej. Punkt 11.3 niniejszych Warunków zamówień pozostaje nienaruszony. Jeśli w okresie jednego miesiąca nie będziemy mogli osiągnąć porozumienia ze zleceniobiorcą odnośnie wysokości gratyfikacji, jaką mamy opłacić, to na nasze żądanie wysokość gratyfikacji zostanie ustalona według zasad słuszności przez rzeczoznawcę w postępowaniu polubownym. Jeśli nie możemy się porozumieć ze zleceniobiorcą w kwestii wyboru rzeczoznawcy, to zostanie on na podstawie naszego podania wyznaczony przez Industrie- und Handelskammer Dortmund. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawczy ponoszą strony w stosunku odpowiednim dla negatywnej dla nich różnicy ceny ustalonej przez rzeczoznawcę w stosunku do ceny, którą dana strona podała jako ostatnią do wiadomości rzeczoznawczy przed rozpoczęciem jego postępowania. Obowiązek nabycia przez nas wymienionych powyżej dokumentów i odpowiedniego know-how nie występuje dla nas również po przedłożeniu ekspertyzy rzeczoznawcy. Zleceniobiorca jest jednak zobowiązany do wydania i przekazania nam na nasze żądanie przedmiotu sporu za ustaloną przez rzeczoznawcę cenę.
14.

Kopiowanie

14.1

Zleceniobiorca zobowiązany jest do produkcji wzgl. obróbki przedmiotów dostawy i ich komponentów, które powstają na podstawie naszych informacji, dokumentów, form, wzorów lub modeli, wyłącznie we własnych zakładach. Takie przedmioty dostawy, ich komponenty lub części nie mogą być bez naszej pisemnej zgody cedowane, dawane w zastaw lub w inny sposób przekazywane osobom trzecim.

14.2

Jeśli przedmioty, ich komponenty lub części, które wyprodukowane zostały na podstawie naszych informacji, dokumentów, form, wzorów lub modeli, zostaną w niedozwolony sposób scedowane, zastawione lub inaczej przekazane osobom trzecim, to jesteśmy uprawnieni do zażądania bez udowadniania odszkodowania wysokości 30% wartości sprzedaży, jednak nie mniej niż 50 000,00 euro. Dochodzenie wyższej sumy odszkodowania lub inne prawa lub roszczenia pozostają naszymi nienaruszonymi prawami. Zleceniobiorca posiada naszą wyraźną zgodę na udowodnienie, że nie doznaliśmy żadnych szkód lub powstałe szkody są znacznie niższej wartości niż wyżej wymieniony ryczałt.

 

15.

Prace w naszym zakładzie

15.1

Jeśli na terenie naszego zakładu przebywają pracownicy zleceniobiorcy lub inne osoby działające na jego zlecenie w celu montażu, rozruchu, przeszkolenia, poprawy lub z innych powodów, to zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jako przedsiębiorca za ich działania. W tym przypadku jest on odpowiedzialny za zachowanie postanowień związanych z bezpieczeństwem technicznym oraz przepisów BHP.

15.2

W celu zapobieżenia wzajemnego zagrożenia w miejscu pracy wyznaczymy w takich przypadkach zgodnie z przepisami zrzeszenia zawodowego koordynatora. Zleceniobiorca jest zobowiązany do bezzwłocznego skontaktowania się w takich przypadkach z naszym działem zakupów. Koordynator ma w przypadku spraw związanych z bezpieczeństwem pracy prawo wydawania poleceń pracownikom zleceniobiorcy oraz osobom działającym na jego zlecenie; nie znosi to jednak ich obowiązku stosowania się do postanowień związanych z bezpieczeństwem technicznym oraz przepisów BHP.

15.3

Za wypadki lub szkody powstałe względem pracowników zleceniobiorcy lub osób działających na jego zlecenie odpowiadamy wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Zleceniobiorca zwalnia nas ze wszelkich roszczeń, które wniesione zostałyby w związku z takimi wypadkami lub szkodami.

 

16.

Odpowiedzialność

16.1

Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody i wypadki, które dotyczą nas lub osób trzecich, jego pracowników i innych osób działających na jego zlecenie, które powstały podczas wykonywania jego dostawy lub usługi, chyba że udowodni on, że on, ani jego pracownicy lub osoby działające na jego zlecenie nie ponoszą za winy za ich spowodowanie. Dotyczy to również szkód, które powstały podczas wykonywania prac przy urządzeniach użyteczności publicznej lub prywatnych (np. przewody zasilające). Prawne postanowienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zagrożenia pozostają nienaruszone przez powyższe.

16.2

Roszczenia zleceniobiorcy do odszkodowania są wykluczone. Nie dotyczy to szkód na życiu, ciele lub zdrowiu, jeśli odpowiadamy prawnie za naruszenie obowiązku, oraz inne szkody powstałe w wyniku naszego umyślnego naruszenia obowiązku lub jego rażące zaniedbanie lub w przypadku naszej odpowiedzialności prawnej za znaczące naruszenie obowiązków umownych. Naruszenie obowiązku przez naszych przedstawicieli prawnych lub osób, którym zleciliśmy wykonanie świadczenia, są jednoznaczne z naszym naruszeniem obowiązków.

16.3

Zleceniobiorca zwalnia nas ze wszelkich roszczeń, z którymi występują wobec nas odbiorcy naszych produktów lub inne osoby trzecie, a które oparte są na szkodach doznanych w wyniku zgodnego z przeznaczeniem lub przewidywalnego użytkowania naszych produktów, o ile szkody te sprowadzają się do wad produktów zleceniobiorcy i/lub naruszenia obowiązku ostrzegania i informowania przez zleceniobiorcę lub których przyczyna leży w obszarze władania i organizacyjnym zleceniobiorcy.

 

17.

Przeniesienie praw, podwykonawcy

17.1

Bez naszej jednoznacznej, pisemnej zgody zleceniobiorca nie może przenieść praw wynikających z umowy w części lub całości na osoby trzecie lub nie mogą one stanowić zastawu wobec osób trzecich, § 354 a HGB (niemiecki Kodeks handlowy) pozostanie nienaruszony przez powyższe.

17.2

Każde celowe przekazanie znacznej części dostawy lub wykonania usługi na rzecz podwykonawcy wymaga pisemnego poinformowania nas o tym wraz z podanie nazwy podwykonawcy oraz w razie potrzeby naszej zgody. Przekazanie uważane jest za zatwierdzone, jeśli w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia nie zgłosimy sprzeciwu. Punkt 14.1 pozostaje nienaruszony. Zleceniobiorca odpowiada wobec nas w pełnym wymiarze za podwykonawcę również w przypadku naszego zezwolenia oraz pozostaje wobec nas odpowiedzialny za dopełnienie umowy.

 

18.

Prawo do odstąpienia w przypadku upadłości

Bez utraty dalszym możliwości prawnych, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy bez rekompensaty, jeśli zleceniobiorca stanie się niewypłacalny lub złożone zostało podanie o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec majątku zleceniobiorcy, rozpoczęto postępowanie upadłościowe lub rozpoczęcie zostało odrzucone ze względu na brak masy upadłościowej.

19.

 Poufność

Nasze umowy należy traktować wobec osób trzecich jako poufne. Naruszenie tego zobowiązania upoważnia nas do odstąpienia od umowy, zażądania odszkodowania i sięgnięcia po wszelkie środki mające na celu zabezpieczenie naszych interesów, punkt 11.2 pozostaje nienaruszony. Za zachowanie poufności zleceniobiorca odpowiada również, jeśli nasze zlecenie są przekazywane za naszą zgodą osobom trzecim.

 

20.

Siła wyższa, zakłócenie produkcji

20.1

Zakłócenie produkcji w wyniku działania siły wyższej (niepokoje, pożar, wojna itd.) i strajków lub blokad zwalniają nas na okres trwania tego utrudnienia z naszego obowiązku odbioru usług lub przyjmowania towarów. Po zakończeniu zakłócenia produkcji poinformujemy niezwłocznie zleceniobiorcę o tym, kiedy może dojść do odbioru usługi wzgl. przyjęcia towaru.

20.2

Jeśli zakłócenie produkcji trwa dłużej niż miesiąc i nie odpowiadamy za to wydarzenie, to jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Zleceniobiorca nie może na tej podstawie występować z roszczeniami odszkodowawczymi.

 

21.

Ochrona danych

Zgodnie z § 33 BDSG zwracamy uwagę, że otrzymane przez nas w związku z kontaktami handlowymi dane dostawy mogą być przez nas przetwarzane we własnych celach, jak i przechowywane przez związane z nami przedsiębiorstwa.

 

22.

Właściwość miejscowa sądu, miejsce wykonania zobowiązania, stosowane prawo

22.1

Miejscem wykonania zobowiązania oraz wyłączną właściwością miejscowa sądu dla wszelkich sporów pomiędzy nami i przedsiębiorstwami lub osobami prawnymi prawa publicznego lub odrębnymi majątkami publiczno-prawnymi jest Hamm/Nadrenia Północna-Westfalia/Republika Federalna Niemiec, o ile przepisy prawa nie wymagają inaczej. Mamy jednak prawo do występowania z pozwem przeciwko zleceniobiorcy również w jego właściwości miejscowej sądu.

22.2

Dla stosunków prawnych pomiędzy nami a zleceniobiorcą lub pomiędzy nami a osobami trzecimi zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, w zakresie jaki obowiązuje pomiędzy niemieckimi przedsiębiorstwami. Zastosowanie przepisów Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz przepisy niemieckiego prywatnego prawa międzynarodowego zostają wyraźnie wykluczone.

22.3

Jeśli poszczególne powyższe postanowienia utracą ważność lub zostaną wyłączone przez specjalną umowę, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

Deutsch English Polish Russian Chinese